ANNONS

Hur barn upplever sin närmiljö är en fingervisning för fortsatt miljöarbete.
Foto: Pixaby

Fortsatt arbete för folkhälsan

HÄLSA. Att närmiljön påverkar oss och vår allmänhälsa är något vi alla är medvetna om, men få har svaret på hur.

I Örebro har man under lång tid kartlagt kopplingen mellan medborgarnas levnadsmiljö och allmänhälsa genom att skicka ut enkäter. Det är en insats som ger långtgående resultat över hälsan i länet och som också kan översättas till ett nationellt perspektiv. Redan 2008 hade svaren från enkäterna, som vartannat år riktar sig till vuxna och vartannat år till barn, genererat över 200 vetenskapliga artiklar.

I år riktar sig enkäten till 5 300 barn och vårdnadshavare för att undersöka hur barn påverkas av den miljö de vistas i. Hur ofta vistas barn i grönområden, upplever de besvär av inomhusmiljön hemma eller störs de av trafikbuller? Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät.

En enkätundersökning är inte hela lösningen på ett problem eller upplevda problem, men det ger en fingervisning i hur en kommun kan arbeta för att använda kunskapen. De här miljöhälsoenkäterna och dess resultat används framförallt i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan.

Informationen från enkäten kan till exempel möjliggöra hälsofrämjande insatser och användas i arbetet för att nå Sveriges gemensamma miljömål.
– Resultaten från miljöhälsoenkäten är viktiga, inte bara för att se hur det ser ut nu utan också för att kunna följa utvecklingen över tid. Vi har tidigare sett att vi störs olika mycket av buller och luftföroreningar beroende på var vi bor. Den kunskapen kan vi använda när vi till exempel planerar våra städer och arbetar för en jämlik folkhälsa, säger Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Enkäter av det här slaget ger en uppskattning av hur deltagarna upplever sin hälsa och närmiljö. Att växelvis rikta frågorna kring allmänhälsan till vuxna och barn ger snabbt en övergripande bild av stora åldersspann. Det kan också ge indikationer på hela landets upplevda hälsa även om det såklart finns skillnader mellan storstadslän och landsbygd.
Årets enkät handlar om barns hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6-10 månader, 4 år och 12 år.

Enkäten skickas ut av Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har gemensamt finansierat utökade utskick i länet. Resultatet sammanställs av Arbets- och miljömedicin i Örebro och kommer att presenteras under 2020.

Jonas Rosenqvist

 

Facebook

ANNONS

ANNONS