ANNONS

Med start i maj ska Länsstyrelsen Dalarna fortsätta att inventera ängs- och betesmarker i länet.
Foto: Dreamstime

Betesmarker och ängar ska inventeras

DALARNA Med start i maj ska Länsstyrelsen Dalarna fortsätta att inventera ängs- och betesmarker i länet. Inventeringen görs på uppdrag av Jordbruksverket och inleddes redan 2016.

Mellan maj och september kommer länsstyrelsen att fortsätta inventeringen av ängar och betesmarker i Dalarna som pågått i ett par år och är en uppföljning av tidigare inventeringar.

– I första hand kommer vi att besöka marker som tidigare har inventerats men som inte får något jordbruksstöd. Inventeringen har vi sedan som underlag till uppföljningar av olika åtgärder för natur- och kulturmiljön och för att utvärdera miljöersättningar, alltså ekonomiskt stöd till markägare, berättar Sarah Lagerberg, på Länsstyrelsen i Dalarnas län, i ett pressmeddelande.

Under inventeringen undersöker länsstyrelsen om det finns blommor och gräs som kan visa att marken har brukats tidigare samt om det finns gamla, vidkroniga träd och lövtäktsträd.

– Vi bedömer även hur igenväxta markerna är och så inventerar vi kulturlämningar såsom lador, gärdesgårdar och stenrösen. Sist men inte minst letar vi efter mossor, lavar, svampar och insekter och andra djur som på något sätt är knutna till odlingslandskapet, säger Sarah Lagerberg.

Länsstyrelsen betonar att slåtterängar och naturbetesmarker brukas i allt mindre omfattning och att det därför finns flera bidrag att söka för att fortsätta med traditionellt bruk av ängs- och betesmarker.

– Om man som markägare är intresserad kan man också få rådgivning av oss om skötsel av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, säger Sarah Lagerberg.

Dessutom är det viktigt för den biologiska mångfalden att gräsmarkerna även i fortsättningen hålls öppna. “Öppna blomsterrika marker såsom ängs- och betesmarker, minskar generellt genom igenväxning, igenplantering eller intensifierat åkerbruk. Med det här arbetet hoppas Länsstyrelsen att den trenden ska hejdas”, skriver Länsstyrelsen Dalarna i pressmeddelandet.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 21, 2020.

Facebook

ANNONS

ANNONS