ANNONS

Tolv procent av tallstammarna i Svealand skadas årligen av älg och andra hjortdjur, rapporterar Skogsstyrelsen.
Foto: Åke Sjöström

Betesskador på tall: “Behöver se positiv trend”

DALARNA. Tolv procent av tallstammarna skadas årligen av älg och andra hjortdjur i Svealand. Avsevärt högre än det uttalade målet om 5 procent, meddelar Skogsstyrelsen. – Skadorna är på en fortsatt hög nivå och ingen ljusning är i sikte vad gäller Svealand som helhet, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Efter en inventering av betesskadorna i ungskog konstateras att nivån är oförändrad jämfört med tidigare år för Svealand.
Likt fjolåret uppgår andel årsskadade tallar till 12 procent.
Härav framhåller man att alltför många tallstammar är skadade då beståndet växer ur den höjd där älgarna betar.
Christer Kalén kommenterar:
– Vi behöver se en varaktig positiv trend för att vi ska se att älgförvaltningen fungerar som tänkt.

Enskilda län uppges dock visa upplyftande tecken i sammanhanget, däribland för Örebro län. En av anledningarna till detta sägs vara att markägare föryngrat markerna med mer tall, vilket i sin tur bidrar till en positiv utveckling.
– Om trenden håller i sig finns goda chanser att länet når målet kommande år. Siffrorna för Gävleborgs län visar också på en positiv utveckling tack vare en minskad älgstam i länet.
– Här föryngras skogen med tall och når målen gällande ståndortsanpassningen, säger Christer Kalén.
Också enskilda områden i exempelvis Uppsala uppbär goda resultat, och en av orsakerna är att älgstammen just där har minskat, meddelar Skogsstyrelsen.

Värmland uppvisar vad som beskrivs vara en problematisk lägesbild. Där skadas 18 procent av tallstammarna årligen, och älgstammen sägs här totalt sett ha ökat väsentligt de senaste åren, vilket framhålls som orsak till tallsituationen.
Matts Rolander, vilt- och skogsskadesamordnare i region mitt, ger sin syn på saken.
– Här behöver markägare och jägare arbeta tillsammans för att förbättra situationen. Det innebär på många platser såväl en minskad älgstam som att mer tall planteras på rätt marker.
– Man behöver även ta mer hänsyn till förekomst av andra hjortdjur, säger han i kommunikén från Skogsstyrelsen.

Den årliga älgbetesinventeringen (Äbin) visar även betesskador på Gotland. Där är det dock rådjur som avses, då det ej finns älg på Gotland.
Skogsstyrelsen konstaterar vidare att betesskadorna innebär försämrad kvalitet och minskad tillväxt i skogen. Vilket också uppges rendera ekonomiska förluster för skogsägaren och samhället.

Man uppmanar nu därför jägare och markägare att hantera årets resultat genom att reglera viltbeståndet för att nå balans mellan skog och vilt.
Rapporterna från årets inventering i Svealand står att finna på skogsstyrelsen.se/abin.

Facebook

ANNONS

ANNONS