Region Dalarnas årsresultat förväntas bli något bättre än förväntat. Underskottet är dock alltjämt stort och utmaningarna beskrivs vara fortsatt många.
Foto: Sonny Jonasson

Positiv nyans i ansträngda regionfinanser

FALUN. Förväntat resultat för 2023 uppgår i delårsrapporten till minus 726 miljoner kronor. En förbättring sedan aprilprognosen som pekade på minus 845 miljoner, uppger Region Dalarnas politiska ledning i en kommuniké. – Vi måste ta ansvar för vår ekonomi nu, inte lämna över ansvaret till nästa generation, säger Elin Norén (S) som är regionstyrelsens ordförande.

Norén fortsätter i ämnet:
– Våra kostnader är fortfarande för höga. Nu måste vi gå till handling med de planerade åtgärder som finns i handlingsplanen “En hållbar framtid för Region Dalarna”.

Region Dalarnas resultat förväntas alltså bli något bättre än vad som förväntades vid tertialrapportering. I delårsrapporten för 2023 (behandlas av regionstyrelsen den 19 september och av regionfullmäktige den 16 oktober) förväntas årets resultat enligt balanskravet bli minus 726 miljoner kronor.
Ett steg i rätt riktning som främst grundas i att arbetsmarknadens utveckling varit starkare än väntat, vilket ökat skatteintäkterna med 120 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos.
Trots detta har regionens totala verksamhetskostnader ännu inte börjat minska. Detta kan ge vid hand att åtgärdspaketet i handlingsplanen behöver utökas i syfte för en hållbar ekonomi.

Elin Norén (S), regionstyrelsens ordförande. Foto: Region Dalarna

Handlingsplanen stipulerar åtgärdskrav som ska ge ekonomisk effekt om 500 miljoner kronor i helårseffekt från 2024.
Regiondirektören Anna Thörn kommenterar i regionens pressmeddelande:
– Region Dalarnas underskott drivs av samma faktorer som tidigare, det vill säga en utmanande samhällsekonomisk utveckling med hög inflation och låg tillväxt.
– Det här bidrar till höga pensionskostnader samt att ökningen av skatteintäkterna inte helt kompenserar för prisökningarna.

Regiondirektören Anna Thörn. Foto: Region Dalarna

Nämnda kostnad för regionens pensionsinbetalningar under 2023 förklaras öka med cirka 700 miljoner kronor.
Detta samtidigt som riktade statsbidrag beräknas minska med drygt 300 miljoner kronor, jämfört med 2022.

Därtill uppges priserna för fastighetsutveckling stiga, vilket innebär att regionens fastighetsinvesteringar blir dyrare än förväntat.
Här uppstår ett lånebehov under hösten och nästa år för att klara av nödvändiga investeringar, redogör Region Dalarna.
Tobias Dahlström är regionens ekonomidirektör.
– Verksamheternas ekonomiska underskott beror också på andra faktorer, inte minst bred inflation vilket till exempel visar sig genom höga drivmedelskostnader.
Han vidareutvecklar:
– Därtill behöver fastighetsinvesteringar göras och vi har en större andel äldre i befolkningen i behov av sjukvård, samtidigt som kompetensförsörjningen är utmanande.

Region Dalarnas ekonomidirektör Tobias Dahlström. Foto: Region Dalarna

Sammanfattningsvis meddelas att det under åren 2023–2025 måste genomföras omfattande ekonomiska åtgärder.
I maj presenterades därför Region Dalarnas handlingsplan för en ekonomi i balans. Denna förklaras innehålla förslag på åtgärder samt mål och vägval för att anpassa nyttjandet av resurser till det ekonomiska läget.

Facebook
Kämpar för funktionshindrades delaktighet
"Vi ligger efter så det sjunger om det"
Stora framsteg i kampsportens tecken
Stora värden i stark samvaro

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS