Marie Johansson, projektledare Trafikverket,, vid en milstolpe Falun. Foto: Trafikverket
Marie Johansson, projektledare Trafikverket,, vid en milstolpe Falun.
Foto: Trafikverket

Renoverade milstolpar i Dalarna

DALARNA. Längs de statliga vägarna finns en kulturmiljö med hundraåriga skatter som har kultur- och väghistoriska värden. Nu har Trafikverket restaurerat och stärkt många av dessa runt om i Gävleborg och Dalarna.

De senaste två åren har 30 kulturobjekt längs de statliga vägarna i Gävleborg och Dalarna återställts till ursprungligt skick. Det handlar främst om minnesstolpar och gränsstenar, vilka bidrar till vägmiljöns värde och är viktiga för förståelsen av vägens historia.
– Vi gör kulturmiljöarbeten för att bevara och restaurera och därmed stärka objekten. Dessa väghistoriska objekt tillför värden för dagens trafikanter. Vår plan är att fortsätta restaurera cirka 200 objekt inom Gävleborg och Dalarna under de närmaste åren, säger Marie Johansson, projektledare på Trafikverket Region Mitt, i ett pressmeddelande.

Genom 1649 års gästgiveriförordning beslutades att det längs alla allmänna vägar skulle finnas gästgiverier. Gästgivaren skulle erbjuda de resande mat och husrum men också en utvilad häst. Gästgivarens ersättning för detta beräknades bland annat i förhållande till resans längd. För att kunna beräkna avståndet och därmed ersättningen placerades milstolpar ut. Milstolparna har tillverkats av sten, järn eller trä.
I Gävleborg och Dalarna är det kända antalet milstolpar 488 respektive 289 till antalet.

En milstolpe äldre än 1850 utgör fornlämning enligt kulturmiljölagen och får inte flyttas, renoveras eller göras ren utan tillstånd från berörd länsstyrelse. Milstolpar tillkomna efter 1850 omfattas av kulturmiljölagens hänsynsparagraf, vilket innebär att hänsyn och aktsamhet ska visas vid åtgärder på eller intill objektet, om inte länsstyrelsen beslutat om fornlämningsstatus även för dessa.
En gränssten är ett sätt att markera gräns mellan socknar eller härader.
De kan se olika ut och bestå av till exempel enstaka stenar med eller utan fundament, av stenrösen eller tavlor av järn.
De mer sentida gränsstenarna har inskriptioner med till exempel kungamonogram, länsnamn, länsvapen, ägonamn, årtal med mera.

Trafikverket genomför regelbundna inventeringar för att samla in kunskap om var i väganläggningen det finns värdefulla objekt och hur skicket är på dem.
Med tiden har en del av de värdefulla väganknutna kulturmiljöobjekten försvunnit från vägområdet. Det kan bero på att vägar har dragits om eller att de flyttats till en annan plats eller tagits om hand av privatpersoner.
– Vi vill gärna återställa de objekt som saknas. Så har man sett ett väganknutet kulturmiljöobjekt på villovägar får man gärna höra av sig till oss så vi kan
ställa tillbaka det på sin rätta plats, säger Marie Johansson.

Restaurering
Totalt har 30 kulturobjekt längs de statliga vägarna i Dalarna och Gävleborg restaurerats. En av dessa är i Falun och dessutom en i Avesta.

Facebook

Populärt på webben

Reporter

Snabblänkar

ANNONS

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS