Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Kommunalråden Anders Lindh (M) och Liza Lundberg (S). Duon presenterar en budget för Falun som är kraftigt präglad av tuffa tider och där tyngd vilar på bland annat kärnverksamheter, långsiktighet och effektivisering.
Foto: Sonny Jonasson

Kärnfokus och utvalda satsningar i snäv budget

FALUN. Falu kommun presenterar nu budget för åren 2024–2026. En samhällsekonomi i motvind ger också tydlig inverkan på kommunnivå. Stora belopp ska sparas och den politiska majoriteten konstaterar helheten som utmanande. – Det råder inte särskilt muntra tider. Vill dock understryka att Falun står jämförelsevis ganska bra rustat, säger kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Liza Lundberg (S).

I samklang med kommunalrådet och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Lindh (M) presenterar Lundberg kommunens budgetförslag för 2024–2026.
Man förklarar att budgeten alltså även avser 2025 och 2026, men att fokus vilar på 2024.
Vidare säger man sig vara förvissade om majoritet för att få igenom budgeten i kommunfullmäktige.

En budget präglad av ekonomisk snålblåst.
Kommunen behöver spara cirka 100 miljoner, vilket gör att det på många håll nu stramas åt inom verksamheterna.
Viktigast menar man är att värna om kärnverksamheten och uppfylla det som krävs enligt lag.
Liza Lundberg:
– De redan beslutade ekonomiska planerna, som vi aviserat tidigare, ligger kvar. Det finns inte så mycket spelrum utöver det.
– Reformutrymmet handlar primärt om omfördelningar eller samarbeten mellan de olika nämnderna, fortsätter hon.

Lindh nickar instämmande och duon framhåller vikten av dialog och samarbeten internt för att göra mesta möjliga av tajta förutsättningar.
– 2024 blir tveklöst tufft, men vi behöver anpassa kostymen redan här och nu. Det krävs effektiviseringar och ett exempel är ökad och förbättrad digitalisering. Det är ett område där Falun i dag inte befinner sig i framkant, förklarar Liza Lundberg om ett verksamhetsfält som för 2024 tilldelas 3 miljoner kronor.
Anders Lindh tar vid:
– Kärnverksamheterna i fokus är bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg. Budgeten är även indelad i förlängda satsningar, nya satsningar och nya prioriteringar.

Anders Lindh (M) och Liza Lundberg (S) vid budgetpresentationen i Kristinegården. Foto: Sonny Jonasson

I ett överlag åtstramat finanspaket finns dock några områden där tillskott sker. Här riktas 4 miljoner kronor till renodlad skolverksamhet, 3,5 miljoner till en resursskola och 1 miljon kronor till arbetskläder i förskolan (efter att ha beräknat investeringen vara i samma storlek som Borlänges dito).
Dagen efter budgetpresentationen meddelar Falu kommun också att man nu skrivit avtal med Ria-stugan i Falun.
Detta om att öppna natthärbärge för bostadslösa under vinterhalvåret.
– Det känns bra att vi äntligen kommit i hamn med Ria-stugan. Nu hoppas jag bara att Region Dalarna tar sitt ansvar vad gäller sprututbytesprogrammet så att vi inte får fler sprutmissbrukare från andra kommuner som dröjer sig kvar i Falun, säger Anders Lindh i en kommentar till arbetslivs- och socialnämndens beslut.

Kommunen lägger även tyngd på frågan kring våld i nära relationer. Ett skyddsboende för våldsutsatta finns på agendan och området tillses nu 2,5 miljoner kronor i stället för som tidigare 1 miljon.
– Vi prioriterar också att försöka höja grundbemanningen inom vård och omsorg. I längden är det dyrare med många vikarier och mycket övertid, säger Liza och uttalar förståelse för att just vård- och omsorgsfrågor är budgetaspekter som ofta hamnar under allmänhetens lupp.

I kommunfinansiella sammanhang nämns ofta begreppet “god ekonomisk hushållning”, vilket innebär ett önskat resultat om 2 procent.
Det är något Falu kommun upplever sig ej kunna genomföra utan att göra avkall på viktiga verksamheter.
– Vi har för 2024 ett beräknat resultat om 0,7 procent. Men tror oss klara procentmålet under 2025 och 2026, säger Liza.
Hon återkopplar till förutsättningarna och att uppfylla vad lagen kräver.
– Om vi ska göra mer än så måste vi avväga och räkna på det. Översyn ska då göras i alla verksamheter och sedan måste vi analysera.
– Det är tuffa tider, och det kan även innebära minskningar på personalsidan. Det är givetvis inget man önskar, men jag kan heller inte stå här och garantera att så inte kan bli fallet. Det är mycket pengar som behöver sparas, suckar hon.

Anders Lindh konstaterar att också politikernas egen roll nu bitvis uppdateras, vilket bland annat kan ge en annan kontaktyta och färre mellanhänder.
– Vi ska ta ett större ansvar för frågor nära näringsliv, kommunikation och hållbarhet. På sätt och vis komma lite närmare och vara mer tillgängliga, säger han.

“I demografisk mening har vi ett jämförelsevis aningen bättre läge, rikt föreningsliv, företagande i framkant och förhållandevis bra skolor”, säger Liza Lundberg om Faluns positiva egenskaper. Foto: Sonny Jonasson

I en omfattande presentation för Falufinanserna märks bland annat även följande hållpunkter:
▪ Kommunen väljer att inte budgetera med den ekonomiska tillgången kallad “ruren” (resultatutjämningsreserven). Detta då man bedömer den ha än viktigare funktion och nytta långsiktigt
▪ Falu kommun omsätter årligen cirka 4 miljarder kronor
▪ En tjänst som VA-rådgivare vid Falu Energi & Vatten tillsätts och finansieras av koncernbidraget från företaget till kommunen. Denne ska fokusera på utveckling av lösningar för vatten och avlopp, bland annat inom samfällighetsföreningar
▪ Man ämnar intensifiera en stärkande dialog mellan lokalt näringsliv och politik
▪ En uppdatering av vindbruksplanen prioriteras
▪ Kommunen klargör en viktig princip för fortsatt arbete med investeringsbudgeten: “När nivån 500 miljoner kronor uppnåtts för ett kalenderår kommer inga igångsättningstillstånd att ges”
– Vi måste tänka långsiktigt och kan inte godkänna investeringar som påverkar den långsiktiga ekonomin negativt, säger Liza Lundberg.

Duon låter också meddela en överlag tydlig samsyn i budgetarbetet, där prioriteringar och insikt i rådande läge präglas av samförstånd.
– Organisatoriskt är Falu kommun tämligen väloljat och Falun står ganska bra rustat att hantera dessa tuffa tider jämfört med många andra kommuner, framhåller Liza.
– I demografisk mening har vi ett jämförelsevis aningen bättre läge och vi har ett rikt föreningsliv. Ett företagande i framkant och förhållandevis bra skolor, utvecklar hon i en betraktelse över kommunens positiva egenskaper.

Anders Lindh summerar kring kämpig ekonomi och det politiska uppdraget.
– Det är värt att poängtera att allt det här är finansierat av skatteintäkter. Faluborna har jobbat både mycket och hårt för att det ska finnas medel att fördela.
– Och vi politiker ska heller inte vara dumsnåla, men vi har en uppgift att vara restriktiva när det behövs och att försöka fördela medel klokast möjligt, avrundar Lindh.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,269819" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!