Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Inge Palmqvist och Ragnar Nyberg är 87 respektive 81 år men är fortfarande lika intresserade av växter.

De lär oss veta mer om blommor

DALARNA. Nu börjar vårt vackra län grönska och prydas av tusentals granna blommor. Men hur många växter vet du egentligen något om. Med hjälp av experterna Inge Palmqvist och Ragnar Nyberg från Gagnef börjar nu Lokalt i:s Blomsterskola. Första delen handlar om växter som blommar i maj.

Inge Palmqvist bor i Bodarna och har varit intresserad av växter så länge han kan minnas.
– Blommorna är alltid det första jag ser; det ger världen en till dimension, säger han.
Genom åren har det blivit mycket forskande på fritiden och Inge har hållit åtskilliga exkursioner för intresserade. Men det var först efter pensioneringen som intresset kunde “blomma ut” på heltid.

Inge Palmqvist och Ragnar Nyberg.
Inge Palmqvist och Ragnar Nyberg.

En av de viktigaste gärningarna är Inges arbete med att systematisera och organisera hemsidan Dalafloran åt Dalarnas Botaniska sällskap.
– Det har tagit 10-15 år att skapa program och organisera upp allt tryckt och handskrivet material i databasen, berättar han.
– Inge har sett till att det finns 10 000-tals data där, fortsätter Ragnar Nyberg.
Ragnar ser sig själv inte som någon expert utan “bara” väldigt intresserad av naturen och framför allt av fåglar.
– Men sedan med tiden och med mitt jobb som lärare har jag kommit in mer och mer på växter, berättar han.
Ragnar är också en skicklig fotograf och brukar ofta skicka bilder till Inge för att få hjälp att artbestämma olika växter.
– Ofta räcker det inte med en bild utan jag behöver också titta på detaljerna med lupp, säger Inge.
Tidningen har bett de två gagnsingarna om hjälp att sätta ihop en liten blomsterskola med någorlunda vanliga växter i vårt område som alla läsare kanske inte känner till.

Första delen av vår lilla blomsterskola handlar om några växter som blommar i maj. Ragnar Nyberg har tagit bilderna och Inge Palmqvist har bidragit med faktauppgifterna.

Backskärvfrö (Noccaea caerulescens).
Backskärvfrö (Noccaea caerulescens). Kom under 1840-talet till Sverige som ogräs tillsammans med gräs- och vallfrö och är nu allmänt spridd på torra ängar, skogskanter, gräsmattor, åkerkanter och kala platser utan att direkt anses vara invasiv. Blomningen börjar mycket tidigt på våren. Backskärvfrö är känd för att effektivt kunna absorbera metaller som bly och zink ur marken.
Kabbeleka (Caltha palustris).
Kabbeleka (Caltha palustris). Kabbeleka är vanlig i hela landet och växer längs åar och vattendrag, i kärr, diken och längs stränder. Linné beskrev den så här: ”Blommar då göken gal, mörten leker och smöret börjar gulna, fastän korna lämnar den orörd.” Ursprunget till det underliga artnamnet är okänt men någon har föreslagit ”kalvleka” då den blommar under den tid då ystra kalvar släpptes ut på bete.
Skogsfräken (Equisetum sylvaticum).
Skogsfräken (Equisetum sylvaticum). Skogsfräken är egentligen ingen blomväxt utan är en s k kärlkryptogam som sprids med sporer. “Rävrumpa” är ett folkligt namn som den delar med andra fräkensläktingar. Den växer i skira bestånd i fuktig skogsmark.
Åkerfräken (Equisetum arvense).
Åkerfräken (Equisetum arvense). Åkerfräken är egentligen ingen blomväxt utan är en så kallad kärlkryptogam som sprids med sporer. Den anses vara ett besvärligt ogräs som också sprider sig med sina långsträckta, mycket djupgående jordstammar. Används flitigt inom naturmedicinen.
Mosippa (Pulsatilla vernalis).
Mosippa (Pulsatilla vernalis). En sällsynt, fridlyst art, som finns i glesa, sandiga tallskogar och öppna hedmarker. Den gynnas av bränder som förr var vanliga. Linné skrev: ”Allestädes i den brända skogen växte den rara Pulsatilla apiifolio (dåvarande latinska namn) i otrolig myckenhet, att ingen ört fanns så mycket som hon”. Mosippan är folkkär och har många lokala namn, till exempel ”tjältuppa” och ”mustuppa”.
Kattfot (Antennaria dioica).
Kattfot (Antennaria dioica). Den växer på torr, öppen, kvävefattig mark, som gräsbackar och skogsbryn. Den är ganska vanlig i hela landet men har minskat på många håll på grund av igenväxning. Kattfot är en folkkär blomma som besjungs av Evert Taube: ”…och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol”.
Majviva (Primula farinosa).
Majviva (Primula farinosa). En art som minskat och minskar i takt med utdikningar samt att ängsmarker växer igen. Den är knuten till kalkrika områden som till exempel Siljansringen i Dalarna och doften har gett den det folkliga namnet ”hästpissblomma”.
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris).
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris). Ormbunke som sprids med sporer och alltså saknar blommor och frön. Den är imponerande vacker där den växer i stora bestånd, inte minst i våra älvraviner. De unga skotten som ser ut som ”fiolhalsar” ska vara en läcker vårprimör om den kokas i 7-15 minuter. Varning! Man ska känna till arten för att äta den för andra ormbunkar kan innehålla ämnen man inte bör förtära!
[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!