Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“I en del områden har älgtätheten blivit så låg att man i kombination med varg och björn inte kan jaga, det finns helt enkelt inte tillräckligt många reproducerande djur”/ Hanne Kringstad, Jägareförbundet Dalarna.
Foto: Dreamstime

Älgstammen minskar: “Oroväckande trend”

DALARNA. Jägareförbundet Dalarna har de senaste åren sett en minskning av älgstammen och nu anser många att något måste göras för att bryta den negativa utvecklingen. – Det är en oroväckande trend vi ser i länet i stort och även här i jaktvårdskretsen, säger Torbjörn Andersson, ordförande i Jägareförbundet Västbergslagens jaktvårdskrets.

I mars hölls en informationskväll på Folkets hus i Ludvika. Till mötet var medlemmar från Västbergslagens jaktvårdskrets, jägarrepresentanter inom älgförvaltningen, samt jaktvårdskonsulenterna Hanne Kringstad och Anna Olofsson från Jägareförbundet Dalarna, inbjudna.
– Många av dem som var där kände en stor oro inför framtiden och vart vi är på väg med vår älgstam. Alla var överens om att något behöver göras innan det gått för långt, säger Torbjörn Andersson.

Torbjörn Andersson. Foto: Lisa Björklund

De senaste tio åren har älgtätheten i Dalarna minskat med nära 30 procent enligt mätningar från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 2013/2014 fanns en vinterstam på 22 926 älgar i Dalarna och 2022/2023 beräknas den ligga på 16 340 älgar.
– Vi ser att siffrorna viker neråt. Olika områden skiljer sig så klart. På vissa håll finns det fortfarande en hyfsad älgstam kvar, men på de flesta håll går det utför. Inom vissa områden har man valt att ställa in älgjakten helt på grund av en alltför låg älgtäthet.

Ett sådant område är Harbergets älgskötselområde i Gimmens älgförvaltningsområde. Där ställdes höstens älgjakt in på en 23 000 hektar stor yta i Gagnef, Borlänge och Insjön.

Sedan år 2020 har älgstammen i Dalarna minskat kraftigt på vissa håll. Bild: Älgobsen

Varför älgstammen har minskat beror på flera faktorer menar Torbjörn Andersson. Bland annat tycker han att rovdjurspredationen på älgar varit väldigt hög i ett antal år och att avskjutningen av älg inte har bromsats i samma takt som predationen ökat. Han ser också att medelåldern i älgstammen har minskat vilket missgynnar fortplantningen då äldre hondjur i regel föder fler kalvar.
– Vi kan se i den så kallade älgobsen, den rapportering av sedda älgar som alla jaktlag måste göra i samband med älgjakten, att andelen kalvar i förhållande till andelen hondjur i älgstammen har minskat.

Avskjutningen av främst älgko behöver bromsas för att stammen ska kunna öka igen. Foto: Dreamstime

Enligt Hanne Kringstad, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet Dalarna, beror nedgången av älg till stor del på att man i älgförvaltningsgrupperna har varit överens om att älgstammen ska minskas. Älgar betar på skogen och man har velat att betesskadorna minskas.
– Ett syfte med förvaltningen är att hålla en älgstam av hög kvalité och där kan vi se att man mer fokuserat på att det ska vara färre älgar i skogen, inte att de som är kvar ska vara av hög kvalité, säger hon.

Hanne Kringstad. Foto: Lisa Björklund

Till följd av den oroande utvecklingen, jobbar nu Jägareförbundet Dalarna och Västbergslagens jaktvårdskrets mycket med frågan.
– Vi måste få till en förändring och en bromsning av den nedåtgående trenden. Men det är inte en helt lätt fråga. Jägarsidan vill såklart ha en god älgstam – både i antal och kvalitet – men skogsbolagen vill hålla älgstammen begränsad för att minska skadorna på deras skog. Där de stora skogsbolagen har stort markinnehav har de stor makt. Det har tyvärr lett till att det på många håll blivit två läger i älgförvaltningen, säger Torbjörn Andersson.

Älgfamilj. Foto: Dreamstime

Vad ska ni göra åt det?
– Vi behöver få till en samsyn mellan jägarna, markägarna och länsstyrelsen för att hitta gemensamma mål och strategier för en framtida kvalitativ och kvantitativt bättre älgstam.

Hur ska ni göra för att älgarna ska kunna bli fler igen?
– Jag tror att vi på de flesta håll, behöver bromsa avskjutningen på framför allt de vuxna hondjuren för det är där vi har återväxten. Vi behöver bygga upp älgstammen både i antal och kvalitet.

Rovdjuren är en av orsakerna bakom den minskande älgstammen säger du. Det finns de som tycker att man inte ska skjuta vare sig älg eller varg. Vad säger du till dem?
– Med tanke på att vi i samhället jobbar mycket med miljötänkande, klimatsmart- och närproducerad mat så tycker jag personligen att vi ska värna den svenska älgstammen. En bättre råvara att lägga på våra tallrikar än älg är svår att hitta. Därför bör vi se till att älgstammen ökar igen, avslutar Torbjörn Andersson.

Älgstammen i Dalarna

SLU har sedan förra året kommit med täthetsberäkningar för älgstammen. Beräkningarna görs för älgförvaltningsområdena och bygger i stort på Älgobsen och avskjutning, men också andra parametrar såsom kalv/ko, könssammansättning etcetera.
Enligt dessa uträkningar hade Dalarna 2013/2014 en vinterstam på 22 926 älgar. 2022/2023 beräknas den ligga på 16 340 älgar.
I Älgförvaltningsområdena Norn, Fredriksberg, Gyllbergen, Gävle-Dala och Gimmen så har älgtätheten gått från 6628 älgar vintern 2013/2014 till 4306 älgar 2022/2023.

Fakta: Jägareförbundet Dalarna

 

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!