ANNONS

Vindkraftsutvecklaren Njordr AB vill bygga vindparken “Galmsjömyran” på gränsen mellan Falun och Sandviken, fyra kilometer nordväst om Lumsheden.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Vill skapa voluminös vindkraftspark nära Lumsheden

FALUN Vindkraftsutvecklaren Njordr AB har inlett samråd med kommuner och länsstyrelser. Detta inför en ansökan att få bygga vindpark “Galmsjömyran” på gränsen mellan Falun och Sandviken.

Samrådet pågår fram till den 31 januari.

Planen omfattar 40 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 280 meter.
Den närmaste sammanhållna bebyggelsen utgörs av byn Lumsheden fyra kilometer nordväst om projektområdet.
Den planerade verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan och därför inleds nu samråd inför en kommande ansökan.

Denna kommer följas av en miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram under 2021.
Med undantag av ett fritidshus och en jaktstuga finns ingen bebyggelse inom området. Projektområdet, 21 kvadratkilometer stort, är enligt samrådshandlingen till största delen dominerat av produktiv skogsmark och berör inget område av riksintresse eller annan typ av skyddad naturmiljö, utöver strandskydd.

De kända naturvärden som finns är nio nyckelbiotoper och fyra sumpskogsområden.
Målet är att Njordr ska lämna in en ansökan om miljötillstånd för byggnation och drift av vindkraftsanläggningen under hösten 2021.
Under våren och sommaren 2020 samt under 2021 pågår fördjupade utredningar.
I Falu kommuns översiktsplan anges den del av kommunen där Galmsjömyran ligger som lämpligt för skogsbruk/vindbruk. I översiktsplanen för Sandvikens kommun anges kommunens nordvästra del, som gränsar mot Falu och Ockelbo kommuner och där det redan finns befintliga vindkraftsparker, som lämpligt för etablering av vindkraft.

Det finns tio vindkraftsparker finns inom en radie på 23 kilometer från projektområdet, bland andra Jädraås med 66 verk som är 175 meter höga och Svartnäsparken med 32 vindsnurror á 180 meter. Därtill den försenade Tjärnäsparken med 10 stycken upp till 200 meter höga verk i Hedemora kommun.

Njordr vill utveckla storskalig landbaserad vindkraft och har verksamhet i Norge och Sverige. Norska Njordr AS, moderbolag till Njordr AB, har lämnat in tre koncessionsansökningar till den norska tillståndsmyndigheten, samt genom sitt svenska dotterbolag Njordr AB påbörjat en mer ingående utveckling av ett antal vindkraftsprojekt i Sverige.

Som lokaliseringsalternativ till Galmsjömyran undersöker bolaget Högberget (27 verk) i Hedemora kommun och Blåshöjden (30 verk) i Karlskoga kommun. Högberget uppvisar något sämre vindförhållanden än både Galmsjömyran och Blåshöjden enligt samrådshandlingen.

 

Facebook

ANNONS

ANNONS