ANNONS

Det aviserade åtgärdsprogrammet för Borlänge kommun är på totalt 88,2 miljoner kronor vilket motsvarar 176 årsarbetare (chablonberäkning på 500 000 kronor per årsarbetare). Från vänster Karin Örjes, (C) vice ordförande i kommunstyrelsen och Jan Bohman (S) ordförande kommunstyrelsen, Borlänge.
Foto: Veronica Rigtorp

Tufft åtgärdsprogram införs när kommunen måste spara

Borlänge kommun måste spara. 88,2 miljoner kronor närmare bestämt. Så nu dras svångremmen åt, på alla håll och kanter.

Borlänge kommun har ett tufft ekonomiskt utgångsläge. Man har därför tagit fram kvasten och städat trappan uppifrån och ned.
Det råder redan återhållsamhet vid återbesättning av tjänster, inköp, anlitande av konsulter samt till nya utvecklingsinitiativ. Man skjuter även fram insatser där så är möjligt, investeringsplanerna har reducerats.
Nu är den politiska majoriteten överens om ett ekonomiskt åtgärdsprogram och kommunstyrelsen får det största procentuella sparkravet.
Paketet omfattar 88,2 miljoner och det motsvarar 2,7 procent av kommunens budgeterade kommunbidrag som läggs till styrelsen och nämnderna.

I flera år har kommunen redovisat underskott i driften. Det ekonomiska åtgärdsprogrammet motsvarar drygt det underskottet som ses för 2020.
– Vi har gått igenom sparförslag nämnd för nämnd. Detta är en tuff budget och det handlar om att våga ta ansvar idag så våra barn inte ska behöva betala i framtiden, menar Jan Bohman (S) ordförande kommunstyrelsen, Borlänge.
Kommunstyrelsen ska enligt förslaget fatta beslut som minskar kostnaderna med 19,6 miljoner, det motsvarar 8,2 procent av dagens kommunbidrag. I detta ingår minskade kostnader för central administration och politik.

Politiska arvoden ska frysas och de politiska mötena ska bli färre, vilket kommer leda till minskade arvoden i kommunen. De verksamheter som tidigare organiserades under kommunstyrelsen minskar från tio till sex vilket leder till att bland annat ett antal chefstjänster tas bort.
Besparingar görs också inom näringslivskontoret.
Första steget är redan taget i kommunens tuffa ekonomiska utgångsläget. Den centrala administrationen minskar kraftigt.

Det råder redan återhållsamhet vid återbesättning av tjänster, inköp, anlitande av konsulter samt till nya utvecklingsinitiativ. Bland annat skjuter man även fram insatser där så är möjligt.
– Kommunen gör nu en kraftsamling för att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna efter coronapandemin. Vi måste rusta för att klara framtida utmaningar. Åtgärderna rör de flesta nämnderna. Vi har fokus på att leverera en bra välfärd och vi vill sträva efter att freda grundskola och omsorgen, säger Jan Bohman.

Några exempel som finns på besparingslistan, är att det blir färre program och inriktningar inom gymnasieskolan. Vikariekostnader ska minskas genom tillskapande av fasta vikarier inom grundskolan samt färre förskoleavdelningar.
Inom samhällsbyggnadssektorn kommer det att bli en anpassning av tillsyn och kontroll, en lägre nivå sätts på gatu- och parkunderhåll. Plan- och mark kontoret får mindre medel till att jobba med markförvärv.

Inom socialnämnden kommer det att bli bland annat åtgärder för att minska försörjningsstödet. Effektivisera boenden i egen regi och en översyn av öppet intag. Förändring av mottagningsenhet, SFI med mera på grund av minskad invandring.
– Vi är helt medvetna om att det kommer att framföras synpunkter på våra besparingsförslag. Borlängebor som mister uppskattade verksamheter kommer att bli besvikna och föreslå att ”något annat” tas bort istället. Det är svårt att hitta ”det där andra” som ingen kommer att sakna, säger Karin Örjes, (C) vice ordförande i kommunstyrelsen.
Utöver åtgärdsplanerna läggs ett antal utredningsuppdrag, flertalet redovisas under hösten, vad gäller ekonomiska effekter och inriktning.
Med ett åtgärdsprogram på 88 miljoner kronor och statliga satsningar på 117,8 miljoner kronor i budgeten får några nämnder uppräknade budgetar under 2021.
Förutom de generella statsbidragen får kommunen riktade medel till äldreomsorgen, yrkesvux, skolan och insatser i socialt utsatta områden.
– Mycket vill ha mer, och jag skulle gärna ser att det kommer mer statliga pengar, avslutar Bohman.

Varför?
Borlänge kommun har under många år haft ett positivt resultat, men samtidigt ett underskott i driftsresultatet. Nu tas ett gemensamt krafttag för att förbättra driftsresultatet. Kommunen fokuserar på god ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv.

Hur?
Ett samlat åtgärdsprogram presenterades av de styrande majoritetspartierna.

När?
En del av åtgärderna är redan på gång att genomföras, medan andra kräver ytterligare arbete med precisering, planering och beslut.
Ambitionen är att genomföra åtgärderna i berörda nämnder i tid för att den ekonomiska effekten ska kunna uppnås 2021.

Vad händer nu?
Ansvaret för genomförandet ligger på respektive nämnd, där kommunens politiska majoritet i berörda nämnder kommer att ta upp förslag till erforderliga beslut och arbeta vidare med det som redovisats i budgetförslaget
Under hösten kommer budget beredningen fatta beslut om reviderade ramar. Nämndsplaner tas i november och ramarna fastställs slutligen av kommunfullmäktige (KF) den 15 december.

Facebook

ANNONS

ANNONS