ANNONS

På nedre sidan av Vasagatan/väg 365 mot sjön Barken kommer dammar att byggas.
Foto: Veronica Rigtorp

Kvävefälla som även ger naturlig reningsprocess

SMEDJEBACKEN. Den planerade vattenparken är ett naturligt reningsverk, där avloppsvatten efter att det renats i reningsverket går en extra gång genom naturens eget reningssystem innan det släpps vidare.

Pågående arbete med detaljplan för vattenpark redogjorde kommunstyrelsens vice ordförande Ingemar Hellström för:
– Trafikverket kom tidigare med synpunkter, som kräver undersökningar av uppfrysningar, sättningar, flödesberäkningar med mera. Dessa frågeställningar är nu hanterade och planerna på vattenparken går vidare.
Ingemar Hellström hoppas att vattenparkens olika sektioner också ska kunna få bort mer medicinrester. Något Ingemar Hellström är övertygad om att det kommer krav på från statligt håll, inom en snar framtid.

Redan under senhösten påbörjas grävarbetena för vattenparken, eller rättare sagt spillvattenvåtmarken.
– I första hand är den en kvävefälla, förtydligar Hellström.
Nedanför nybyggda förskolan Strandängens marker i norr ska flera sektioner av översilningsytor finnas, som blir staketförsedda.
Efter detta moment rinner vattnet till dammarna på nedsidan av Vasagatan/väg 365 intill befintliga reningsverket.

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag är i kortversion följande:
Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark och till det använda renat avloppsvatten som i dag går ut till recipient från reningsverket. Detaljplanen syftar till att klarlägga våtmarkens utsträckning och utformning samt att säkerställa användningen.
Våtmarken ska så småningom implementeras i reningsverkets reningsprocess då nytt tillstånd för reningsverket söks.

På denna sida av Vasagatan/väg 365 kommer översilningsytor att anläggas. Dessa kommer att vara staketförsedda. I bakgrunden ses nybyggda förskolan Strandängen.

Förslaget bygger på att ett system skapas med inledande ”torra våtmarker” (översilningsängar) väster om väg 635 till vilka vattnet pulsas ut vartefter vattnet samlas upp och leds till permanent vattenfyllda områden, ”blöta våtmarker”, dammar med varierande djup.
Projektet startade 2019 och kommer att pågå fram till år 2024 och drivs av Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB). Det ingår som en del i ett stort EU-projekt, LIFE 15 IP SE 015 Rich Waters. Inom EU-projektet samarbetar WBAB med Västerås stad, Mälarenergi AB och Uppsala kommun som också planerar att anlägga liknande våtmarksparker.
Källa: Smedjebacken.se /planbeskrivning vattenpark.

Facebook

ANNONS

ANNONS